Noutati

Primăria  comunei Hlipiceni, județul Botoșani, organizează  concurs  pentru  ocuparea  funcției  contractuale vacante de MUNCITOR  CALIFICAT  IV, în cadrul  Compartimentului  Gospodărie Comunală.

Desfășurarea  concursului  va avea loc la sediul Primăriei comunei Hlipiceni în data de  17  aprilie  2024,ora 10,00-proba  scrisă  și  în data de  18     aprilie  2024- ora 10,00 -interviul .

Dosarul de înscriere la concurs  trebuie să conțină în mod obligatoriu  următoarele documente:

a-cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;

b-copie act de identitate ;

c-copie documente care să ateste nivelul studiilor sau alte documente care atestă efectuarea unor specializări;

d-copie carnet de muncă;

e-cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale incompatibile pentru funcția care candidează;

f-adeverință medicală privitoare la starea de sănătate;

g-curriculum vitae;

h-alte documente relevante;

In cazul  documentului prevăzut la lit. e),candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere numai declarația pe propria răspundere ,are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar cel mai târziu până la data  desfășurării primei probe a concursului.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei Hlipiceni,în termen de 10  zile  de la data publicării anunțului,respectiv  data de  12                                            aprilie  2024  inclusiv.Selecția dosarelor se va face în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Condițiile de participare la concurs și bibliografia stabilită se afișează la sediul Primăriei Hlipiceni.

Condiții generale:

-cetățenie română,cunoașterea limbii române scris și vorbit,vârsta minimă reglementată de lege,capacitate deplină de exercițiu,stare de sănătate corespunzătoare,condiții de studii și vechime  să nu fie condamnat definitiv pentru săvârșirea unor infracțiuni contra umanității,a statului,etc.

Condiții specifice:

-nivelu l studiilor-școală profesională(muncitor calificat  sudor ),absolvită cu diplomă;

-vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului-minim 5 ani.

-domiciliul stabil  pe raza comunei Hlipiceni,județul Botoșani.

Relații suplimentare se pot obține de la sediul primăriei și la telefon 0231/574150.

Click aici pentru a vizualiza sau descarca anuntul semnat


Comunicat de presa

”PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată”

COMUNA HLIPICENI, JUDEȚUL BOTOȘANI, A DEMARAT PROIECTUL: EFICIENTIZARE ENERGETICĂ ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN SEDIU ADMINISTRATIV ÎN DISPENSAR UMAN, SATUL HLIPICENI, COMUNA HLIPICENI, JUDEȚUL BOTOȘANI, cod C10-I3-240 acordată Beneficiarului, prin MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10, Investiția I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

Componenta 10 – Fondul local abordează provocările legate de disparitățile teritoriale și sociale din zonele urbane și rurale, precum și mobilitatea urbană.

OBIECTIVUL PRINCIPAL:

  1. Asigurarea cadrului necesar pentru dezvoltarea durabilă a localităților din România prin investiții în infrastructura locală care va susține reziliența și tranziția verde a zonelor urbane și rurale, precum și reducerea disparităților teritoriale la nivel regional, intra-regional și intra-județean. Comuna Hlipiceni contribuie în mod direct la atingerea obiectivelor Componentei 10- Fondul Local prin reabilitarea termică moderată a 230 mp de clădire publică.

Beneficiarul proiectului este Comuna Hlipiceni, Județul Botoșani, cu sediul în Sat Hlipiceni, Strada Principală nr. 132, Comuna Hlipiceni, Județul Botoșani, cod poștal: 717205

Data de început a proiectului este 08.02.2023, iar data de finalizare este 08.02.2026.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 1.934.038,28 lei, din care valoare eligibilă din PNRR este în cuantum de 498.177,24 lei, valoare TVA eligibil aferent este de 94.653,68 lei și valoarea cheltuielilor neeligibile este de 1.341.207,36 lei

Date de contact beneficiar Proiect: Comuna HLIPICENI

Adresă: Sat Hlipiceni, Strada Principală nr. 132, Comuna Hlipiceni, Județul Botoșani, cod poștal: 717205

Tel: 0231.574.150, email: primaria.hlipiceni@yahoo.com.