Secretar

Secretar : Ciobanu Daniela Maria

PRINCIPALELE ATRIBUTII ALE SECRETARULUI PE BAZA LEGII 215/2001
Art. 116. – (1) Fiecare unitate administrativ-teritoriala ai subdiviziune administrativ-teritoriala a municipiilor are un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul comunei, oraşului, municipiului, judetului şi al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor este functionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative. Secretarul se bucura de stabilitate in functie.
(2) Secretarul unitatii administrativ-teritoriale nu poate fi membru al unui partid politic, sub sanctiunea destituirii din functie.
(3) Secretarul unitatii administrativ-teritoriale nu poate fi sot, sotie sau ruda de gradul intai cu primarul sau cu viceprimarul, respectiv cu preşedintele sau vicepreşedintele consiliului judetean, sub sanctiunea eliberarii din functie.
(4) Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, incetarea raporturilor de serviciu ai regimul disciplinar ale secretarului unitatii administrativ-teritoriale se fac in conformitate cu prevederile legislatiei privind functia publica ai functionarii publici.
Art. 117. – Secretarul unitatii administrativ-teritoriale indeplineşte, in conditiile legii, urmatoarele atributii:
a) avizeaza, pentru legalitate, dispozitiile primarului şi ale preşedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;
b) participa la şedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;
c) asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul local şi primar, respectiv consiliul judetean şi preşedintele acestuia, precum şi intre aceştia şi prefect;
d) organizeaza arhiva şi evidenta statistica a hotararilor consiliului local şi a dispozitiilor primarului, respectiv a hotararilor consiliului judetean şi a dispozitiilor preşedintelui consiliului judetean;
e) asigura transparenta şi comunicarea catre autoritatile, institutiile publice şi persoanele interesate a actelor prevazute la lit. a), in conditiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile şi completarile ulterioare;
f) asigura procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judetean, şi efectuarea lucrarilor de secretariat, comunica ordinea de zi, intocmeşte procesul-verbal al şedintelor consiliului local, respectiv ale consiliului judetean, şi redacteaza hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;
g) pregateşte lucrarile supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului judetean, şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
h) alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de consiliul local, de primar, de consiliul judetean sau de preşedintele consiliului judetean, dupa caz.