Anunt – Ordinea de zi a sedintei Consiliului Local Hlipiceni din 09.01.2020

Primarul Comunei Hlipiceni, jud. Botosani – Luchian Gheorghe Marian, in conformitate cu prevederile art. 6 alin (1) si (2) din Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica si art 8 alin (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, am procedat la aducerea la cunostinta publica a ordinii de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local Hlipiceni care va avea loc in ziua de 09.01.2020, orele 13:00, la sala de sedinte a Consiliului Local, dupa cum urmeaza:

  1. Aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare;
  2. Proiect de hotarare privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local, a deficitului bugetar de la sfarsitul anului 2019 – initiator primarul comunei Hlipiceni, judetul Botosani – Luchian Gheorghe Marian;
  3. Proiect de hotarare pentru modificarea HCL nr 43/30.09.2019 privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Hlipiceni, judetul Botosani si serviciile publice din subordine – initiator primarul Comunei Hlipiceni, judetul Botosani – Luchian Gheorghe Marian;
  4. Proiect de hotarare privind validarea modificarilor aduse la bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Hlipiceni pe anul 2019, prin dispozitia primarului nr. 276/30.12.2019 – initiator primarul Comunei Hlipiceni, judetul Botosani – Luchian Gheoirghe Marian;

Cei interesati se pot adresa secretarului UAT sau sefului biroului financiar-contabil, pentru sugestii, propuneri si opinii cu privire la problemele care vor fi discutate in cadrul sedintei.